Tamil Tips
முக்கிய செய்திகள்

ரோஜாவின் ம களை பார்த்துள்ளீர்களா?அ ழகில் அம்மாவை மிஞ்சிட்டாங்க.. இணையத்தில் வைரலாகும் புகைப்படம் இதோ..!!

நடிகை ரோஜா என அ ழை க்க ப்ப டும் ரோஜா செ ல்வ மணி ஒ ரு இ ந் தி ய அ ரசிய ல்வா தி மற்றும் தி ரைப் பட நடி கை ஆவர். 1991 முதல் 2002 வரை த மி ழ் மற் றும் தெ லுங் கு பட ங்க ளில் மு ன்ன ணி நடி கை யாக இரு ந்தார். அவர் ஒ ரு சி ல கன் ன ட மற்று ம் ம லை யாள மொ ழி ப டங் களி லும் நடி த்துள்ளார்.1999 ஆம் ஆ ண்டி ல் அவர் அ ர சியலி ல் நு ழை ந்தார்.

தற் போது யுவஜன ஸ்ரா மிகா ரை த்து கா ங்கி ரஸ் க ட்சியு டன் இ ணைகி றார். அவர் 2014 ஆம் ஆ ண் டில் ஆ ந்திரா வின் ந காரி யில் இ ருந்து எம்.எல்.ஏ.வாக தே ர்ந் தெ டு க்க ப்ப ட்டா ர். த ற்போது அ வர் யுவ ஜன ஸ் ராமி கா ரை த்து கா ங்கி ரஸ் க ட் சி மா நில ம க ளிர் தலை வ ராக பணி யா ற் றி வரு கிறா ர்.

அ வர் மீண் டும் 2019 தேர் தலி ல் நா கரி சட் டமன் றத் தொ குதி யில் போ ட்டியி ட்டு வெ ற்றி பெற் றார். பின் னர் அவ ர் ஏபிஐசி த லைவ ரா க நிய மிக் க ப்ப ட்டா ர்.ரோ ஜா ஸ்ரீ லதா ரெ ட்டி யாக 1972 ந வம் பர் 17 ஆம் தே தி நா கரா ஜா ரெ ட்டி ம ற்றும் ல லி தா ஆ கியோ ருக் கு ஆந் திரா வின் சித் தூர் மா வட்ட ம் திரு ப்பதி யில் பிற ந்தார்.

Thirukkural

கு மாரசா மி ரெ ட்டி மற் றும் ரா மபிரசா த் ரெ ட்டி ஆ கி ய இ ரு சகோ தரர் களை க் கொ ண்ட ஒரே பெ ண் இவள். பின்ன ர், கு டும் பம் ஹை தரா பாத் திற்கு குடி பெய ர்ந்த து. திரு ப்பதி ஸ்ரீ பத்மா வதி ம க ளி ர் பல்க லைக் கழகத்தில் அர சி யல் அ றிவிய லில் இ ளங் கலை ப ட்டம் பெ ற்றார்.

ரோஜா கு ச்சி புடியை க் க ற்றுக் கொ ண்டா ர், மேலு ம் அ வர் படங் களி ல் நு ழை வதற் கு மு ன்பு ந டன த்தி ல் நடி த்தார். த மி ழ் சினி மா வில் முன் ன ணி நடி கரா க வ ல ம் வ ந்த வர் ந டிகர் ரோஜா. த மிழி ல் 1992 ம் ஆண்டு வெ ளி வந்த செம் பரு த்தி எ ன்ற ப டத்தி ன் மூ ல ம் அ றிமு கமா னார்.

அதன் பின்பு த மி ழ் ப டமா ன சூ ரிய ன், உ ழைப் பாளி அ தி ர டி படை, வீரா, அசுரன் மக் கள், ஆட்சி ராஜாலி, அ டி மை சங் கிலி, என் ஆசை ராசாவே, ஊட்டி, போன்ற பல ஹிட் படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர் கடந்த 2002 ம் ஆண்டு தயாரிப்பாளர் மற்றும் இ யக்குனர் ஆர்.கே செ ல்வமணியை தி ரும ண ம் செ ய்துகொ ண்டா ர்.

ரோஜா அ ரசியலி ல் ஈடுப ட்டு தற் போது ஆ ந்திர முத ல்வர் ஜெக ன்மோ கன் ரெட் டியின் ஆ ட்சி யில் எம்எல்ஏவாக இரு க்கி றார், தனது வா ழ்க்கை யில் ஒரு குடும்ப பெ ண்ணா கவும் நடி கையா கவும் அ ர சியல் தலை வராக வும் வென் றுள்ளார்.

இய க்குனர் ஆர்.கே.செ ல்வம ணியி ன் ம னை வியு ம், ஆந்திர மாநி லத் தில் உள் ள ந கரி சட் டம ன்ற உ றுப் பினரு மான ரோஜா-செ ல்வம ணி த ம்ப தியி னரின்19 வது தி ரு ம ண நாள் இன் று கொ ண்டா டப்ப ட்டது. இத னை முன் னிட் டு ரோ ஜா, செ ல்வம ணி தம் பதி யை நே ரில் அ ழை த்த ஆந்திர முத ல்வர் ஜெ கன் மோக ன் ரெட்டி இ ருவ ருக்கும் மலர் தூ வி வா ழ்த்து தெ ரிவி த்து பா ராட்டியு ள்ளா ர்.

இந்த சந் திப்பின் போது ரோஜா-செ ல்வ மணி யின் ம க ள், ம க ன் ஆகியோ ர்களும் இ ருந்துள் ளனர். தற்போது ரோ ஜாவி ன்மகள் புகை ப்படம் ச மு க வ லை த்தள ம் மு ல ம் ர சிகர் கள் ஷே ர் செ ய்து வரு கின் றார் கள். இதோ அந்த புகைப்படம்..

ஒரு தாயாக மற்ற தாய்மார்களுக்கு, வார்த்தைகள் அல்லது படங்கள் மூலமாக உங்களது அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கிறீர்களா? தாய்மார்களை இணைக்கும் குழுவோடு சேர  இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.. நாங்கள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்கிறோம்.

Thirukkural
Disclaimer: The author of this article is not a medical professional. If you have any concerns at all about your health, you should contact your doctor. This article does not substitute for sound medical advice.

Related posts

எங்க ஹேண்ட்சம் பாய்க்கு மணமகள் தேவை.. ஆனா எங்களுக்கு சில கண்டிசன்ஸ் இருக்கு! இணையத்தில் வைரல்..!!

tamiltips

நடிகை ரோஜாவை அடுத்த கதாநாயகி ரெடி அழகில் மிஞ்சிய அவரது மகள் – அட, எப்படி வளர்ந்துட்டாங்க பாருங்க.!!

tamiltips

செம்ம மாஸாக இருக்கும் தளபதி விஜய்.. தளபதி 65 சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து வெளிவந்த புகைப்படம் உள்ளே !!

tamiltips

32 வயதுதான் ஆகிறது !! ஆனால் இ ற ந் துவிட்டார் !! இவருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா ?? அ தி ர் ச்சியில் திரையுலகம் !!

tamiltips

லொஸ்லியா தந்தையின் உடல்.. நீண்ட நாட்களுக்கு பின் இலங்கைக்கு வந்தது.. தந்தையின் உடலை பார்த்து க தறி அழுத லொஸ்லியா.. பிறகு நடந்தது என்ன தெரியுமா?

tamiltips

டிக் டாக்கில் புதிதாக நுழைந்துள்ள நடிகை த்ரிஷா !! அவர் பதிவிட்ட முதல் வீடியோ என்னவென்று நீங்களே பாருங்கள் !!

tamiltips